Stop desahucios en las aulas. Movilizate #19D

La Universitat de València està comunicant a moltxs alumnxs l’impagament de les beques ja atorgades el curs anterior 2011/2012, per la qual cosa exigeixen a l’alumnat que la matrícula d l’anteriorl curs, que es suposa ja pagada per aquesta beca, l’han de pagar en un termini molt breu de temps (aprox. fins al 21 de desembre) o per contra seran desnonats de la UV.
Tot això comença a la Generalitat, ja que és la que no paga a la UV i continua en aquesta, que és la que està expulsant companys de la nostra Universitat.
A més s’ha aproximat que en el pròxim mes de gener, unxs 5000 alumnxs, companys, seran també expulsats de la Universitat per no disposar de recursos econòmics.

A causa dels desnonaments que s’estan ja produint, des de la Assemblea Interuniversitària exigim justícia i per això el PROPER 19 DE DESEMBRE haurà una MANIFESTACIÓ per la desconforme situació a la que avui dia ens estem enfrontant contínuament en una universitat en què demanem que sigui per a totes i tots.
La propera MANIFESTACIÓ el dia 19, sortirà des del Campus dels Tarongers (quiosc) a les 11:30 h per així, a les 12h trobar a la Facultat d’Història de Blasco Ibañez.
Des de la Universitat ens dirigirem cap a la Conselleria d’Educació, per així, allà, exigir el que tots i totes volem UNA EDUCACIÓ per a tothom!

Quan la injustícia es fa llei, la revolta és un deure.

DIA 19 MANIFESTAC IÓ CAP CONSELLERIA:
A LES 11:30 h a TARONGERS (quiosc) per dirigir-CAP BLASCO IBAÑEZ.
A LES 12h a BLASCO IBAÑEZ a la FACULTAT DE HISTÒRIA.
ENS VEIEM ALS CARRERS!

La Universitat de València esta comunicando a muchxs alumnxs del impago de las becas ya concecidas el curso anterior 2011/2012, por lo que exigen al alumnado que la matrícula del anterior curso, que se supone ya pagada por dicha beca, la tienen que pagar en un plazo muy breve de tiempo (aprox. hasta el 21 de diciembre) o por el contrario serán DESAHUCIADOS de la UV.
Todo esto comienza en la Generalitat, ya que es la que no paga a la UV y continúa en ésta, que es la que está expulsando a compañerxs de nuestra Universitat.
Además se ha aproximado que en el próximo mes de enero, unxs 5000 alumnxs, compañerxs, serán también expulsadxs de la Universitat por no disponer de recursos económicos.

Debido a los desahucios que se están ya produciendo, desde la Assemblea Interuniversitària exigimos justicia y por eso el PRÓXIMO 19 DE DICIEMBRE habrá una MANIFESTACIÓN por la desconforme situación a la que hoy en día nos estamos enfrentando continuamente en una universidad en la que pedimos que sea para todas y todos.
La próxima MANIFESTACIÓN el día 19, saldrá desde el Campus dels Tarongers (kiosko) a las 11:30h para así, a las 12h encontrarnos en la Facultat de Història de Blasco Ibañez.
Desde la Universitat nos dirigiremos hacia la Conselleria d’Educació, para así, allí, exigir lo que todos y todas queremos UNA EDUCACIÓN PARA TODXS!

Cuando la injusticia se hace ley, la revuelta es un deber.

DÍA 19 MANIFESTACIÓN HACIA CONSELLERIA:
A LAS 11:30h en TARONGERS (kiosko) PARA DIRIGIRNOS HACIA BLASCO IBAÑEZ.
A LAS 12h en BLASCO IBAÑEZ en la FACULTAT DE HISTÒRIA.

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/226969384102073/permalink/226969387435406/?notif_t=like

¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!