València multarà amb fins a 3.000 euros l’assetjament al carrer i la xenofòbia

La nova ordenança de convivència de València, que entrarà en vigor en dos mesos, multarà i sancionarà a tota persona que es trobe fent soroll en botellons i moleste als veïns, no reculla la femta de la seua mascota o tinga un comportament sexual inadequat al carrer.

En concret, segons el text, «queda prohibit l’assetjament de carrer, entés com a pràctiques exercides per una o diverses persones, amb accions com ara gestos, comentaris, sons, insinuacions o similars, les quals impliquen connotacions sexuals produïdes en espais públics o privats que generen malestar en les persones que ho pateixen, en equiparar-se com a mers objectes sexuals».

Quant a l’articulat sobre la dignididad de les persones, l’ordenança estableix «queda prohibida en l’espai públic, així com en els mitjans de transport públics tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori, siga de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, mofes, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes».

Aquesta ordenança pretén evitar problemes de convivència, garantint una major seguretat i els drets i llibertats de tots els ciutadans. Les multes oscil·laran entre els 750 euros per a aquelles infraccions que siguen considerades lleus i els 3.000 euros per a infraccions molt greus. En qualsevol cas, aquestes sancions s’aplicaran sempre que no existisca una previsió legal que siga diferent.

Entre les infraccions més greus està el comportament sexual inadequat al carrer, menysprear la dignitat de les persones o qualsevol altre comportament discriminatori o vexatori, coaccions físiques o psíquiques i agressions.

Quant a les infraccions lleus, es consideraran com a tal les pintades i grafitis en espais no permesos o il·legals, no recollir els excrements dels gossos o fer botelló, fins i tot, sense beure alcohol.


Aquesta nova ordenança s’articula i desenvolupa entorn de nou grans blocs:

Conductes contra la integritat de les persones
Degradació de l’entorn urbà
Ús impropi i deterioració de l’espai públic
Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat
Utilització de l’espai públic per a l’exhibicionisme o comportaments sexuals inadequats (assetjament de carrer)
Consum de begudes: activitats d’oci no autoritzades en espais públics alterant la convivència
Necessitats fisiològiques
Deposicions o miccions de mascotes
Altres conductes que pertorben la convivència ciutadana. Gestió de controvèrsies generades per conflictes viaris.